Corretores forex on-line Pará: Binary options robot logins

Just text

Can someone tell me why I only get text and no graphics with this config. I used nginxconfig.io then added a few things and I cannot figure out what broke it.

diskstation.domain.com.conf
server { listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; server_name diskstation.domain.com; root /vawww/diskstation.domain.com/public; # security include nginxconfig.io/security.conf; # reverse proxy location / { proxy_pass https://10.10.10.100:8001; include nginxconfig.io/proxy.conf; } # additional config include nginxconfig.io/general.conf; } # subdomains redirect server { listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; server_name *.diskstation.domain.com; return 301 https://diskstation.domain.com$request_uri; } # HTTP redirect server { listen 80; listen [::]:80; server_name diskstation.domain.com; root /vawww/diskstation.domain.com/public; # security include nginxconfig.io/security.conf; # reverse proxy location / { proxy_pass https://10.10.10.100:80; include nginxconfig.io/proxy.conf; } # additional config include nginxconfig.io/general.conf; } 
nginxconfig.io/security.conf
# security headers add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always; add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always; add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always; add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always; add_header Content-Security-Policy "default-src 'self' http: https: data: blob: 'unsafe-inline'" always; add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always; # . files location ~ /\.(?!well-known) { deny all; } 

nginxconfig.io/proxy.conf
proxy_http_version 1.1; proxy_cache_bypass $http_upgrade; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; proxy_set_header Host $host; #proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; #Original Option proxy_set_header X-Real-IP $http_cf_connecting_ip; #Cloudflare Option - Will help with abuse bans proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port; 
nginxconfig.io/general.conf
# favicon.ico location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; } # robots.txt location = /robots.txt { log_not_found off; access_log off; } # assets, media location ~* \.(?:css(\.map)?|js(\.map)?|jpe?g|png|gif|ico|cur|heic|webp|tiff?|mp3|m4a|aac|ogg|midi?|wav|mp4|mov|webm|mpe?g|avi|ogv|flv|wmv)$ { expires 7d; access_log off; } # svg, fonts location ~* \.(?:svgz?|ttf|ttc|otf|eot|woff2?)$ { add_header Access-Control-Allow-Origin "*"; expires 7d; access_log off; } # gzip gzip on; gzip_vary on; gzip_proxied any; gzip_comp_level 6; gzip_types text/plain text/css text/xml application/json application/javascript application/rss+xml application/atom+xml image/svg+xml; 
nginx.conf
# Generated by nginxconfig.io # https://www.digitalocean.com/community/tools/nginx user nginx; pid /run/nginx.pid; worker_processes auto; worker_rlimit_nofile 65535; events { multi_accept on; worker_connections 65535; } http { charset utf-8; sendfile on; tcp_nopush on; tcp_nodelay on; server_tokens off; types_hash_max_size 2048; client_max_body_size 16M; proxy_headers_hash_max_size 512; proxy_headers_hash_bucket_size 128; # MIME include mime.types; default_type application/octet-stream; # logging access_log /valog/nginx/access.log; error_log /valog/nginx/error.log warn; # limits limit_req_log_level warn; limit_req_zone $binary_remote_addr zone=login:10m rate=10m; # SSL ssl_session_timeout 1d; ssl_session_cache shared:SSL:10m; ssl_session_tickets off; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/domain.com/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.com/chain.pem; # Diffie-Hellman parameter for DHE ciphersuites # Was in /etc/nginx/ssl previously ssl_dhparam /etc/nginx/dhparam.pem; # Mozilla Intermediate configuration ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384; # OCSP Stapling ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; resolver 1.1.1.1 1.0.0.1 valid=60s; resolver_timeout 2s; # load configs include /etc/nginx/conf.d/*.conf; include /etc/nginx/sites-enabled/*; } 
_cloudflare.conf
# https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170706-How-do-I-restore-original-visitor-IP-with-Nginx- # Periodically update IP list from https://www.cloudflare.com/ips set_real_ip_from 103.21.244.0/22; set_real_ip_from 103.22.200.0/22; set_real_ip_from 103.31.4.0/22; set_real_ip_from 104.16.0.0/12; set_real_ip_from 108.162.192.0/18; set_real_ip_from 131.0.72.0/22; set_real_ip_from 141.101.64.0/18; set_real_ip_from 162.158.0.0/15; set_real_ip_from 172.64.0.0/13; set_real_ip_from 173.245.48.0/20; set_real_ip_from 188.114.96.0/20; set_real_ip_from 190.93.240.0/20; set_real_ip_from 197.234.240.0/22; set_real_ip_from 198.41.128.0/17; set_real_ip_from 2400:cb00::/32; set_real_ip_from 2606:4700::/32; set_real_ip_from 2803:f800::/32; set_real_ip_from 2405:b500::/32; set_real_ip_from 2405:8100::/32; set_real_ip_from 2c0f:f248::/32; set_real_ip_from 2a06:98c0::/29; # use any of the following two real_ip_header CF-Connecting-IP; #real_ip_header X-Forwarded-For; # Be sure to add to the server portion # proxy_set_header X-Real-IP $http_cf_connecting_ip; # proxy_set_header X-Forwarded-For $http_x_forwarded_for; 
submitted by BHeshka to nginx [link] [comments]

Senity.io là gì? Hướng dẫn chi tiết A-Z sàn Senity -Kiếm Tiền Online 4.0

Senity.io là gì? Hướng dẫn chi tiết A-Z sàn Senity -Kiếm Tiền Online 4.0
Hiện nay, Binary Option là một xu hướng được các nhà giao dịch lựa chọn nhiều, cách kiếm tiền trong các sàn BO như thế nào? Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về sàn giao dịch BO Senity.io – đây là sàn giao dịch mới ra mắt. Vậy Senity là gì? Cách thức giao dịch kiếm tiền trên Senity như thế nào hiệu quả, mời các bạn cùng xem qua bài viết dưới đây để hiểu hơn.
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN FREE FANCHISE
FULL VIDEO HƯỚNG DẪN SÀN SENITY
SUPPORT HỖ TRỢ KÍCH FREE FANCHISE
Mục lục hướng dẫn
Senity io là gì?
Senity có lừa đảo không?
Hướng dẫn tài khoản Senity
Hướng dẫn nạp/rút tiền trên Senity
Hướng dẫn tạo tài khoản LIVE/DEMO giao dịch
Hướng dẫn giao dịch trên Senity
Hướng dẫn sử dụng BackOffice
Chính sách nhượng quyền Fanchise
Liên hệ Cộng đồng hỗ trợ – SKD TEAM
-----------------------------------------------------------------------

Senity.io là gì?
Senity.io là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Options) trong thị trường tài chính hay còn gọi là giao dịch phái sinh quốc tế mới được đánh giá là khá ổn trên thị trường ở thời điểm hiện tại về cả mức độ thanh khoản, độ mượt mà của sàn và cả cộng đồng tham gia rất lớn mạnh.
Sàn Senity
Senity có lừa đảo không?
· Senity giao dịch dựa trên sự suy đoán về tỷ giá giữa cặp tiền ETH và USD trong mỗi phiên giao dịch.
· Với mình chọn sàn thì có 2 ưu tiên lớn nhất: Tính thanh khoản và Giá trị đồng tiền giao dịch của sàn thì 2 tiêu trí này Senity đáp ứng được.
· Khác với các hình thức đầu tư tài chính khác, giao dịch quyền chọn nhị phân rất đơn giản và hoàn toàn phù hợp với cả những nhà đầu tư mới. Chỉ bằng cách đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm của thị trường, nếu dự đoán của bạn chính xác bạn sẽ được tiền, nếu dự đoán sai bạn sẽ mất tiền.
· Đối với thị trường BO, điều quan trọng nhất không phải là bạn có số vốn lớn, mà là bạn cần phải có kỷ luật trong giao dịch. Ngoài ra nếu bạn có khả năng quản lý vốn và khả năng phân tích thị trường bạn sẽ đủ khả năng để khống chế thị trường.

Hướng dẫn tài khoản Senity
Đăng ký tài khoản Senity
Bước 1: Truy cập trực tiếp link đăng ký: https://senity.io/id/239341, sau đó điền đầy đủ và chính xác thông tin:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SENITY FREE FANCHISE
1. Email: Địa chỉ email của bạn
2. Mã Upline: Kiểm tra đúng ID 239341 để được kích hoạt FREE Fanchise (Liên hệ zalo hoặc telegram Phone: 0985356622)
3. Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập
4. Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập lại lần nữa
5. Click vào “I’m not a robot
6. Sau đó nhấn REGISTER

Đăng ký theo các bước trên
Bước 2: Kích hoạt tài khoản khoản Senity
Vào Hộp thư đến trong email và nhấn vào Verify Account:

https://preview.redd.it/mta1by3usht41.png?width=915&format=png&auto=webp&s=2090a0faad8907b61959140f55fcd1bc82004dc7
Kích hoạt tài khoản
· Tiếp theo nhấn ACTIVE NOW để hoàn thành

Kích hoạt senity
Kích hoạt tài khoản
Hoàn thành quá trình đăng ký tài khoản Senity nhận Free Fanchise, tiếp theo đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các thao tác.
Đăng nhập tài khoản Senity:
Đăng nhập vào hệ thống Senity bằng tài khoản Email và Mật khẩu vừa đăng ký ở bước trên.
· Email: Email đã đăng ký tài khoản
· Password: Mật khẩu đăng nhập
· Check vào “I’m not a robot
· Cuối cùng nhấn LOGIN để đăng nhập

Đăng nhập Senity
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN FREE FANCHISE
Hướng dẫn nạp/rút tiền trên Senity
Senity cho phép người dùng sử dụng Tether USDT (ERC20) trong việc Nạp – Rút tiền.
· Nạp tối thiểu: 50 USDT
· Rút tối thiểu: 20 USDT
Hướng dẫn nạp tiền
Bước 1: Tạo ví USDT Wallet trên Senity
· Tại mục Wallet > Nhấn vào “Create new Tether USD (ERC-20) wallet

Tạo ví USDT Senity
· Kiểm tra ví USDT ERC 20

Mã ví USDT Senity
Địa chỉ ví USDT
Bước 2: Thao tác lấy địa chỉ ví USDT ERC20 để gửi cho người bán USDT.
· Địa chỉ ví USDT: 0xac……2a36
· Số lượng: 50 USDT trở lên
Lấy mã ví Senity

Sau khi người bán chuyển USDT xác nhận thành thành công, hãy kiểm tra số dư tại mục Wallet.
Hướng dẫn rút tiền
Thao tác rút tiền trên sàn Senity như sau: (1) Wallet -> (2) Withdraw -> (3) Điền thông tin rút tiền -> (4) Nhấn Withdraw
· Amount: Số lượng rút USDT, tối thiểu 50 USDT
· To USDT ERC20: Địa chỉ ví USDT ERC20
· Password: Mật khẩu
· Cuối cùng nhấn Withdraw

Chuyển USDT Senity
Rút tiền
Hướng dẫn tạo tài khoản LIVE/DEMO giao dịch
\Chú ý\: Tài khoản LIVE có số dư < 1$ nếu không có lệnh nạp sẽ bị xóa trong vòng 48.*
Tạo tài khoản LIVE
(1) Accounts
(2) Tại mục LIVE ACCOUNTS chọn +Add account
(3) Nhập Mật khẩu giao dịch (Khác với Mật khẩu đăng nhập) cho tài khoản LIVE và nhấn Create

Tạo tài khoản Live Senity
Sau khi tạo tài khoản LIVE thành công, bạn chỉ cần nạp tiền và giao dịch.

Tài khoản live
Tạo tài khoản DEMO
Cũng giống như tạo tài khoản LIVE, tạo tài khoản DEMO tương tự như sau:

Tạo tài khoản DEMO Senity
Hướng dẫn giao dịch trên Senity
Trong mỗi phiên giao dịch nó sẽ diễn ra trong thời gian 60 giây. Chúng ta có 30 giây đầu (Order) để chúng ta chọn kết quả và 30 giây sau (Payout) là thời gian hiển thị kết quả.

Giao diện giao dịch
FULL VIDEO DƯỚNG DẪN TRADE SENITY
Hướng dẫn sử dụng BackOffice
Wallet
· Depsoit: Hiển thị thông tin nạp USDT
· Withdraw: Mục rút USDT
· Wallet In: Hiển thị giao dịch từ ví của người khác sang ví của bạn
· Wallet Out: Hiển thị giao dịch từ ví cá nhân sang tài khoản để trade
Account
Live Accounts:
· Là tài khoản chính, để chuyển tiền từ ví của bạn sang để vào sàn giao dịch BO
· Tài khoản này sử dụng USDT thật để trade, có thể tạo mật khẩu riêng cho từng account
· Tài khoản thường được tạo tối đa 2 LIVE account
· Được quyền rút và chuyển
Demo Accounts:
· Sàn cho sử dụng USDT demo lên đến 10.0000$/lần. Sử dụng demo không được rút hoặc chuyển
· Không giới hạn tạo tài khoản demo
My Partners
My Partners là những người đã đăng ký thông qua đường link của mình. My Partners chúng ta cũng sẽ thấy được những thông tin sau:
· Users: Thông tin emai đã đăng ký của đồng đội
· Volume Trade: Số lượng USDT đã giao dịch (Thông qua trade)
· Member: Hiển thị số lượng đồng đội phía dưới của họ
· Level: Hiển thị họ đã nhượng quyền (Franchise) Hay chưa – 0.0 “chưa”/ 1 “rồi”
· Status: Hiển thị chi tiết đồng đội của phía dưới
· Create at: Ngày đăng ký của đồng đội
Commission
Commission là khoản lợi nhuận khi bạn trade sàn sẽ trả về cho bạn trên mỗi lượt giao dịch. Cũng như bao gồm khoản lợi nhuận từ việc giao dịch trade của đồng đội bạn.
· Commission In: Thể hiện chi tiết hoa hồng từ việc bạn trade
· Commission Out: Thể hiện chi tiết giao dịch rút hoa hồng về ví của bạn
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SENITY FREE FANCHISE
Chính sách nhượng quyền Fanchise:
Chính sách nhượng quyền Fanchise
Tiền Hoa hồng được công vào phần Commission của tài khoản Senity:

Fanchise Senity
Cộng đồng hỗ trợ – SKD TEAM
Đội nhóm hỗ trợ nhiệt tình 24/7.
Có đội ngũ chuyên gia hỗ trợ cho lệnh trade/ đọc lệnh mỗi ngày với nhiề khung giờ khác nhau.
Hỗ trợ mua bán thanh khoản chỉ trong 5′.
Được sự dẫn dắt các chuyên gia tài chính hàng đầu Việt Nam.
Tham gia:
· Team Telegram: https://t.me/SKDGroup6789
· Telegram hỗ trợ: Son_0985356622
Get link Ref
ID Ref là ID trong Link Ref của bạn. VD: https://senity.io/id/239341-> ID Ref*:* 239341
submitted by KiemTienOnline6789 to u/KiemTienOnline6789 [link] [comments]

MAME 0.207

MAME 0.207

It’s almost the end of February, and more importantly it’s time for MAME 0.207 to be released! We’ve added two Nintendo Game & Watch titles this month: Fire (wide screen) and Snoopy Tennis. If you’re at all interested in plug-and-play TV games, this is going to be a huge update, with all the newly-supported JAKKS Pacific titles, including Disney Princess, Dragon Ball Z, Nicktoons, Spider-Man, and Wheel of Fortune, as well as a number of matching Game-Keys. The other big batch of additions this month comes in the form of a whole lot of e-kara cartridge dumps from Japan. For younger players, we’re steadily filling out the V.Smile software list, with eighteen newly supported titles. The VGM software list has been updated with the latest video game music rips, and we’ve added some more original floppy dumps and clean cracks to the Apple II software lists.
With the latest improvements to the MIPS R4000 CPU, WD33C93 SCSI and SGI Newport graphics emulation, it’s possible to install and run IRIX in MAME. This is a milestone achievement, and wouldn’t have been possible without some amazing dedication and collaboration on the part of the contributors and team members involved. With the addition of graphics and mouse support, Windows 1.0 runs on MAME’s Tandy 2000 emulation. MAME continues to add additional variants of supported systems, including the HP 9825T and the Esselte Modulab educational system.
Newly supported arcade games include an earlier prototype of Rise of the Robots, bootlegs of Ghost Chaser Densei and The Glob, and additional versions of Raiden Fighters 2, Guardian Storm, Pasha Pasha Champ, Lethal Enforcers, and X-Men. General usability improvements include friendlier Apple II disassembly, the restoration of key map support in SDL builds (Linux/macOS), and better initial window positioning on Windows.
You can get the source and Windows binary packages from the download page.

MAMETesters Bugs Fixed

New working machines

New working clones

Machines promoted to working

Clones promoted to working

New machines marked as NOT_WORKING

New clones marked as NOT_WORKING

New working software list additions

Software list items promoted to working

New NOT_WORKING software list additions

Translations added or modified

Source Changes

submitted by cuavas to emulation [link] [comments]

Creating my first Nodejs app in Heroku for a Slackbot but I can't seem to get it to build correctly

So I have a slackbot that was working if someone talked to it, but I wanted to build out a few apis so I could do a little more with it and keep it in heroku.
Here is my code:
slackRoutes.js (made it small just to test) 'use strict'; module.exports = function(app) { var slackController = require('../controllers/slackController');
 app.route('/message') .get(slackController.message_received) 
slackController:
'use strict'; var mongoose = require('mongoose'), // Task = mongoose.model('Tasks'); exports.message_received = function(req, res) { if (err) res.send(err); res("Successful") } 
index.js:
/** * A Bot for Slack! */ /** * Define a function for initiating a conversation on installation * With custom integrations, we don't have a way to find out who installed us, so we can't message them :( */ function onInstallation(bot, installer) { if (installer) { bot.startPrivateConversation({user: installer}, function (err, convo) { if (err) { console.log(err); } else { convo.say('I am a bot that has just joined your team'); convo.say('You must now /invite me to a channel so that I can be of use!'); } }); } } /** * Configure the persistence options */ var config = {}; if (process.env.MONGOLAB_URI) { var BotkitStorage = require('botkit-storage-mongo'); config = { storage: BotkitStorage({mongoUri: process.env.MONGOLAB_URI}), }; } else { config = { json_file_store: ((process.env.TOKEN)?'./db_slack_bot_ci/':'./db_slack_bot_a/'), //use a different name if an app or CI }; } /** * Are being run as an app or a custom integration? The initialization will differ, depending */ if (process.env.TOKEN || process.env.SLACK_TOKEN) { //Treat this as a custom integration var customIntegration = require('./lib/custom_integrations'); var token = (process.env.TOKEN) ? process.env.TOKEN : process.env.SLACK_TOKEN; var controller = customIntegration.configure(token, config, onInstallation); } else if (process.env.CLIENT_ID && process.env.CLIENT_SECRET && process.env.PORT) { //Treat this as an app var app = require('./lib/apps'); var controller = app.configure(process.env.PORT, process.env.CLIENT_ID, process.env.CLIENT_SECRET, config, onInstallation); } else { console.log('Error: If this is a custom integration, please specify TOKEN in the environment. If this is an app, please specify CLIENTID, CLIENTSECRET, and PORT in the environment'); process.exit(1); } /** * A demonstration for how to handle websocket events. In this case, just log when we have and have not * been disconnected from the websocket. In the future, it would be super awesome to be able to specify * a reconnect policy, and do reconnections automatically. In the meantime, we aren't going to attempt reconnects, * WHICH IS A B0RKED WAY TO HANDLE BEING DISCONNECTED. So we need to fix this. * * TODO: fixed b0rked reconnect behavior */ // Handle events related to the websocket connection to Slack controller.on('rtm_open', function (bot) { console.log('** The RTM api just connected!'); }); controller.on('rtm_close', function (bot) { console.log('** The RTM api just closed'); // you may want to attempt to re-open }); /** * API logic goes here! */ // Begining API var express = require('express'), app = express(), port = process.env.PORT, // mongoose = require('mongoose'), // Task = require('./api/models/todoListModel'), //created model loading here bodyParser = require('body-parser'); // mongoose instance connection url connection // mongoose.Promise = global.Promise; // mongoose.connect('mongodb://localhost/Tododb'); app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true })); app.use(bodyParser.json()); var routes = require('./api/routes/slackRoutes'); //importing route routes(app); //register the route app.listen(port); console.log('todo list RESTful API server started on: ' + port); // Ending API /** * Core bot logic goes here! */ // BEGIN EDITING HERE! controller.hears('wifi', 'direct_message', function (bot, message) { bot.reply(message, 'wifi login: \nwifi password: '); }); controller.hears(['hello', 'hi', 'greetings'], ['direct_mention', 'mention', 'direct_message'], function(bot,message) { bot.reply(message, 'Hello!'); }); /** * AN example of what could be: * Any un-handled direct mention gets a reaction and a pat response! */ //controller.on('direct_message,mention,direct_mention', function (bot, message) { // bot.api.reactions.add({ // timestamp: message.ts, // channel: message.channel, // name: 'robot_face', // }, function (err) { // if (err) { // console.log(err) // } // bot.reply(message, 'I heard you loud and clear boss.'); // }); //}); 
and package.json:
{ "name": "itbot", "version": "1.0.0", "description": "The awesomest bot evar.", "main": "index.js", "scripts": { "start": "node index.js", "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1", "postinstall": "bower cache clean && bower install && npm run build" }, "repository": { "type": "git", "url": "git+https://github.com/pri8771/easy-peasy-bot" }, "keywords": [ "slack", "bot" ], "author": "D.E. Goodman-Wilson", "license": "MIT", "bugs": { "url": "https://github.com/DEGoodmanWilson/easy-peasy-bot-app/issues" }, "homepage": "https://github.com/DEGoodmanWilson/easy-peasy-bot-app#readme", "engines": { "node": "12.13.0" }, "dependencies": { "botkit": "^0.6.21", "botkit-storage-mongo": "^1.0.2", "bower": "^1.5.2", "bower-json": "^0.8.1", "express": "^4.17.1", "mongodb": "^3.3.4", "mongoose": "^5.7.11" }, "devDependencies": { "nodemon": "^1.19.4" } } 
The error I keep getting is:
--- Node.js app detected --- Creating runtime environment NPM_CONFIG_LOGLEVEL=error NODE_ENV=production NODE_MODULES_CACHE=true NODE_VERBOSE=false --- Installing binaries engines.node (package.json): 12.13.0 engines.npm (package.json): unspecified (use default) Resolving node version 12.13.0... Downloading and installing node 12.13.0... Using default npm version: 6.12.0 --- Restoring cache - node_modules --- Installing dependencies Installing node modules (package.json + package-lock) > [email protected] postinstall /tmp/build_dbd4297e62fad3a9f96b6e58f3535fa5/node_modules/nodemon > node bin/postinstall || exit 0 Love nodemon? You can now support the project via the open collective: > https://opencollective.com/nodemon/donate > [email protected] postinstall /tmp/build_dbd4297e62fad3a9f96b6e58f3535fa5 > bower cache clean && bower install && npm run build bower ENOENT No bower.json present npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! [email protected] postinstall: `bower cache clean && bower install && npm run build` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the [email protected] postinstall script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /tmp/npmcache.Kl0L9/_logs/2019-11-14T18_53_01_536Z-debug.log --- Build failed We're sorry this build is failing! You can troubleshoot common issues here: https://devcenter.heroku.com/articles/troubleshooting-node-deploys If you're stuck, please submit a ticket so we can help: https://help.heroku.com/ Love, Heroku ! Push rejected, failed to compile Node.js app. ! Push failed 
submitted by number001 to node [link] [comments]

MAME 0.207

MAME 0.207

It’s almost the end of February, and more importantly it’s time for MAME 0.207 to be released! We’ve added two Nintendo Game & Watch titles this month: Fire (wide screen) and Snoopy Tennis. If you’re at all interested in plug-and-play TV games, this is going to be a huge update, with all the newly-supported JAKKS Pacific titles, including Disney Princess, Dragon Ball Z, Nicktoons, Spider-Man, and Wheel of Fortune, as well as a number of matching Game-Keys. The other big batch of additions this month comes in the form of a whole lot of e-kara cartridge dumps from Japan. For younger players, we’re steadily filling out the V.Smile software list, with eighteen newly supported titles. The VGM software list has been updated with the latest video game music rips, and we’ve added some more original floppy dumps and clean cracks to the Apple II software lists.
With the latest improvements to the MIPS R4000 CPU, WD33C93 SCSI and SGI Newport graphics emulation, it’s possible to install and run IRIX in MAME. This is a milestone achievement, and wouldn’t have been possible without some amazing dedication and collaboration on the part of the contributors and team members involved. With the addition of graphics and mouse support, Windows 1.0 runs on MAME’s Tandy 2000 emulation. MAME continues to add additional variants of supported systems, including the HP 9825T and the Esselte Modulab educational system.
Newly supported arcade games include an earlier prototype of Rise of the Robots, bootlegs of Ghost Chaser Densei and The Glob, and additional versions of Raiden Fighters 2, Guardian Storm, Pasha Pasha Champ, Lethal Enforcers, and X-Men. General usability improvements include friendlier Apple II disassembly, the restoration of key map support in SDL builds (Linux/macOS), and better initial window positioning on Windows.
You can get the source and Windows binary packages from the download page.

MAMETesters Bugs Fixed

New working machines

New working clones

Machines promoted to working

Clones promoted to working

New machines marked as NOT_WORKING

New clones marked as NOT_WORKING

New working software list additions

Software list items promoted to working

New NOT_WORKING software list additions

Translations added or modified

Source Changes

submitted by cuavas to MAME [link] [comments]

MAME 0.207

MAME 0.207

It’s almost the end of February, and more importantly it’s time for MAME 0.207 to be released! We’ve added two Nintendo Game & Watch titles this month: Fire (wide screen) and Snoopy Tennis. If you’re at all interested in plug-and-play TV games, this is going to be a huge update, with all the newly-supported JAKKS Pacific titles, including Disney Princess, Dragon Ball Z, Nicktoons, Spider-Man, and Wheel of Fortune, as well as a number of matching Game-Keys. The other big batch of additions this month comes in the form of a whole lot of e-kara cartridge dumps from Japan. For younger players, we’re steadily filling out the V.Smile software list, with eighteen newly supported titles. The VGM software list has been updated with the latest video game music rips, and we’ve added some more original floppy dumps and clean cracks to the Apple II software lists.
With the latest improvements to the MIPS R4000 CPU, WD33C93 SCSI and SGI Newport graphics emulation, it’s possible to install and run IRIX in MAME. This is a milestone achievement, and wouldn’t have been possible without some amazing dedication and collaboration on the part of the contributors and team members involved. With the addition of graphics and mouse support, Windows 1.0 runs on MAME’s Tandy 2000 emulation. MAME continues to add additional variants of supported systems, including the HP 9825T and the Esselte Modulab educational system.
Newly supported arcade games include an earlier prototype of Rise of the Robots, bootlegs of Ghost Chaser Densei and The Glob, and additional versions of Raiden Fighters 2, Guardian Storm, Pasha Pasha Champ, Lethal Enforcers, and X-Men. General usability improvements include friendlier Apple II disassembly, the restoration of key map support in SDL builds (Linux/macOS), and better initial window positioning on Windows.
You can get the source and Windows binary packages from the download page.

MAMETesters Bugs Fixed

New working machines

New working clones

Machines promoted to working

Clones promoted to working

New machines marked as NOT_WORKING

New clones marked as NOT_WORKING

New working software list additions

Software list items promoted to working

New NOT_WORKING software list additions

Translations added or modified

Source Changes

submitted by cuavas to cade [link] [comments]

New Atlantia: The ruins of Greenway "concept pitch" 01.01.03.1

name of the game:

-

New Atlantia: The ruins of Greenway

---

project pages:

-

https://docs.google.com/document/d/13PHPZeRcitKKL6JtJd1Aod5JtPcPNMHfHqcG_4jYQQs/edit?usp=sharing

---

some descriptive terms:

-

an open source cross-platform title (also works on mobile), openGL powered and created in conjunction to blender

uses Godot Engine and is fully moddable through use of mod.io API (softwares)

makes heavy use of procedural generation and uses a random HEX seed that you can enter manually to set the generation environment up

persistent sandbox game with fully destructible environment including ablation of the ground and hill/mountain-sides through use of explosives, lasers, and drills/diggers

game makes use of other open source projects such as chromium for the integrated web-browser and tox for chat and voice. The game automatically starts an instance of I2P and plays exclusively over the darknet, though exit nodes should be available and darknet can be disabled for censorship related purposes, but games/server instances needs to have exit node enabled to allow censored players to join the I2P network through the exit node

the only advertising is the official greenway splash in teh beginning of the game when you start it up that explains a bit about the game and asks you to please join operation greenway and join the effort to create a green and good greenway

the game is meant to be played online, but there is a single player offline option as well

---

licensing:

-

open source honestyware
https://defuse.ca/honestyware.htm

---

funding:

-

the game will be funded by a 30 second timed monero miner that deposits the crypto into the operation greenway "trustfund". donations in other currency will be accepted and then converted directly into monero deposited into the secured fund for this project. no funds from teh project may be diverted into other government projects, but other relevant government projects may deposit funds into this one if their funding structure supports the transfer of funds to relevant projects. GreenSoft will receive 20%=
---

mission:

-

"to provide the most playable and fun sandbox on the open source market, and make the first fully open source 3D game of its kind, to simulate Greenway up from the ruins, and bring civilization back into outer space. to foster creativity and fun along with promotion of greenway and awareness to issues with various political systems in the civics mode of the game. to gather support for operation greenway through a donate and involvement buttons right on the front loading screen of the game"

---

disclaimer and excitement:

-

this may sound like a coders nightmare with all the parallel integrations and imbedded VMs running linux with open ended compilers within the code, but trust me, in the future, people will look back at this project as one of the most noble software engineering feats ever pulled off for the sake of open source community (and advertising a micronation!). the goal is to blow not only the people but developers themselves away with an entirely new set of in game mechanics based ont only on useability but underlying software paradigms like cloud resource computing and network cluster driven computation acceleration (experimental distant scene rendering over network). I guarantee that after all is said and done and if the project ever gets finished or damn near close, that the payoff will be big and the greatest reward will be hearing all the happy people talking about THE KILLER APP FOR ALL SYSTEMS.

one major issue is game overhead, and the fact that the game will need to run either a lot of processes or one large bloated process with an internal task manager to manually adjust game settings to get compatibilities just right and fine tweak the system; the game will be small enough and huge at the same time, with the inclusion of multiple tools and imbedded software releases in each version

this is a HUGE PROJECT for a HUGE OPERATION, one for all, and all for one, to promote and secure domestic tranquility, greenway's government will most likely be releasing "New Atlantia: The ruins of Greenway" before the artificial island is built, which will foster a flood of hoestyware payments and donations (honestyware payments disable the 30 second donation and cryptocurrency miner script)

don't feel daunted by the task. when you are in doubt, turn to something else on the LONG LIST OF THINGS TO DO or even just make some concept art sketchups on the computer or play the currently progressed version of the alpha/beta game

i think that an etherpad based editor for making the game would increase the flow of ideas sharing. more open source collaboration softwares should be researched and discussed for greenway and for the purpose of this document, particularly focusing on the digital side of things such as this game concept

!create this decade's killer app, "New Atlantia: The ruins of Greenway" and help support operation greenway's mission to gather attention in the international public's eye and earn free advertising forever!

---

plotlines:

-

based loosely off of ideas found in atlantis (a lost civilization), fallout 3 (video game), ark: survival evolved (video game), eve online (video game), space engineers (video game), half life 1/2 (video game), halo wars (video game), no man's sky (video game), aliens versus predator 2 (video game), metal gear solid 3: snake eater (video game), altered carbon (show on netflix), crysis series (video game), defcon (video game), portal (video game), xxx

an alternate universe with some parallel timeline characteristics (E.g. the lost civilization of atlantis, heisenburg {"heisenbohr"}, xxx)

antimatter warheads were launched in a global nuclear war on an alien planet in a distant galaxy far far away, star wars, with humanoids called prometheans who had advanced technology all over the planet because of developments in private industry that took off with the freedom in Greenway

you start off in the ruins of greenway, everything looks like fallout 3
you are born to parents who lived in the sewers (common spawning story at a random sewer in game)
you quickly learn to make fire and weapons from wood and rocks, moving to slingshots and crossbows, and later eventually graduating to ar-15s and plasma casters
raid the ruins to find useful items including tools, weapons, and ammunitions
you also learn to make a shelter, house, fort, and even an entire city with the blueprints you will discover throughout the game
later in the game, you will be able to build a spaceship, spaceport, and even a frigate and mothership, all in the spirit of space mechanics, where you first forge the pieces and then put them together either by template (blueprint) or manually by hand
like ark survival evolved, you will need to scavenge and hunt for resources on your own time
destroyed objects typically contain scavengeable parts

adventure through the ruins of a highly-advanced technological civilization
advance from meager sewer person to founder of New Greenway
re-create greenway in all its glory and adventure into space to explore and colonize

form a clan and play through the game to decide your faction. you can declare a truce with a player of that faction and work with them to earn respect in that faction again, getting to neutral and then friendly again. factions work like a tree with branches, you start in the trunk neutral with everybody and as you progress through the game, you naturally will align with one of the branches and finally a sub-set branch, where your position is indicated by a coloration of each branch (and a "leaf"?)

your goal is th befriend bots and real people to help you rebuild civilization and re-establish greenway, from anarchy to law and order. the game has persistent bots with progressively learning AI that will learn from your previous actions and interaction dialogues. you first make a city, then you unlock civics, and then your goal is to rebuild greenway and launch into space to colonize and scavenge for blueprints in engineers manuals and high tech including fully working antimatter powered ships in the holding bay of some ships.

game style is all vs all and cooperative through factions and clans, with PvAI and PvP gameplay, such as shooting a friend to steal their blueprints or having your fort attacked by a mob of angry AI. there is a setting to disable PvP in private servers but PvP is enabled in the official servers. there are "quests" you perform like in fallout 3 that progress you further towards colonizing outer space. players and AI can work together to build up civilization again from the ruins. one cooperative element is a donation library where books/blueprints are available from donations by players for checkout for limited periods of time (1 week of in game time). there is a clan management interface

greenway was an artificial island mass created in 1200bce relative to the game time by the prometheans as an escape from the authoritarians growing up around and warring among them. greenway eventually fell to the world war and the civilizations surely crashed beneath them. the startup videos show animations of greenway when it was green and good, being nuked with antimatter weapons in the year 1120bce. greenway took off into space but dies out due to an infection of aliens who are still lurking in intact ships within the galaxy waiting for you to discover the horror; by the year 400bce most of the underground cities died out and only the sewer dwellers in between remained; you are spawned in 0ce and the game has its own progression of time from there

you must first develop a boat and explore the surrounding islands to find the blueprints needed to create an airplane and fly to the nearby landmass about 250km away from greenway, then from there procedural generation takes place and all is free game, but there you will discover triangle craft blueprints and now you can fly around the world and into outer space once you reach the tech level to build them.

players can barter with each other and bot traders will trade with you too based on your disposition towards them; you can eventually find small towns with bazaars and markets to browse; open a store and start a business, evolve into an enterprise including enforcing security and/or mercenary contracts that you can pickup at a local bar or from select bots or any real player

players work together to make the civilization thrive again, from anarchy and ruins to a metropolis in outer space, greenway needs you to join the efforts on this game

realistic game mechanics where habitable worlds are within the goldilocks zone for their sun. deploy a garrison of bots you employ to terraform and colonze the planet's surface for greenway or your own nation

political simulator and sim city / tycoon like overview of your installation/s; Write a constitution for your state and federal government; Machine readable converter automatically marks up your document in AIML to simulate your text as a civilization (experimental); also you can choose the easy version which has templates of various useable texts for your political experiment!

the game is the first of its kind with an open universe fully destructible sandbox with persistent bots with deep-learning AI

the game also houses several mini games including the ganja seed card trader game (cryptocurrency backed seed growing and collector card game) and new atlantia: pirates which is based off of otys (board game)

---

game features and mechanics:

-

hire private security to protect your installations/bases/forts

work jobs to earn items

real time strategy war elements for fights like halo wars (video game)

imitate the jurassic world evolution game and make it possible to extract dinosaur DNA from fossils/amber and create dinosaurs (requires high tech level); downside is that in the future their could be hella dinosaurs everywhere

imitate the alien/predator movies and make it so that you can discover dead xenomorph or predator DNA and resurrect them by incubating in a sea mollusk or embryo, which you can discover the method by finding a journal or random chance

realistic DNA editor and genome sequence simulator that uses cloud resources of all gamers to compute and is redirectable to a local cluster computer with optional resource share (all resource sharing is adjustable in game with defaults based on hardware performance ratings versus settings and adjustable system overheads)

life on other planets; collect specimens to keep in a panspermic zoo and collect DNA from specimens to create splices

jumpgate codes and star maps for foreign systems (requires 0% discovery to have all solar system details)
puzzle solving and "hacking" to get into locked down areas, enable power, decode transmissions on your full-spectrum broadband transceiver, and disarm bombs for example

panspermia stuff with contagions on ships as a possibility which will form a biofilm in your shuttle and make you sick or cause a zombie plague

player ownership is primarily established by dominance but later on in the game there will be private security for hire to protect your shit and also police in the cities and sheriffs on the outskirts until the anarchist nomad zones which are areas that do not have enough established dominance or near enough to a city to be considered claimed territory since claims are too heavily disputed and non-enforced; you respawn naked back in the sewers where you started and need to work your way back up to get into your stashes until you are back in business

mining can be done for multiple reasons along with archeological digs to find artifacts and lost underground areas/cities

enable craft to dive into the oceans/lakes/rivers/streams for cover and enable underwater cities

bug reporting with screenshots and "frapping" (video/audio camera roll) built in and crash reporting directly to the team

underground cities and caves that go into pockets of underground water (clean water)
bullet time (single player only)

fog of knowledge (like fog of war)

grow a garden outside or indoors and even inside of your personal cruiser a few plants in a little closet, like cannabihopa plant that is effectively hops and cannabis in one with smokable buds rich in myrcene and thc/cbd/etc...

the ruins in space will be the most interesting, with scavenging having big payoff for big danger, like reactors that melted down after the craft were struck by antimatter rockets, and having to pass through a reactor room in your suit and get to the "Detox station" in time before you are fully radiated and your health drops to zero
i would also like to have HEV suits you discover in a partial map of the black mesa compound in a desert area on your home planet. the black mesa compound has all sorts of tech you can scavenge but is highly disputed by private military (bots) which also have robots and drones who will chase after you to kill you

the space component of the game will have dead highways of jumpgates that require power supplies to be repaired and the correct system and code sequence to be entered to bring you where you want to go. some gates have unlocked systems, but those owned by a foreign nation will have a passport code you will need to have a valid passport for to use or know a skeleton code (skeleton codes only work for their player and are a very rare random thing to find, sometimes the best place to look is a pirate ship or an anarchist lifeboat

you can fly all over the planet (flight simulation), but you start off in the ruins of greenway, in new atlantia, where the library of congress is, and you have to discover it among the ruins after you travel to a completely distant part of the map in your country of ruined greenway

advanced players will have entire industries under their control, and an "empire manager" is available as a "HUD" in game where micromanagement of your industry can take place all over in outer space and your commands be transmitted at the speed of light through a wormhole (you must create all the necessary infrastructure)

realistic solar systems and procedurally generated goldilocks planets that also enable non-goldilocks planets to be used with realistic heat, chill and bio-zones

heavy focus on user interface and user experience; futuristic steampunk look

other bots and players on the map can start forts and make cities and start their own nations, particularly the bots on other parts of the map who will work with or against you and your fledgeling nation of new civilization.

eventually there will be dinosaurs and aliens along with predators running around which will slow down everybody, and we need to try and ensure that the mechanics of the game make reproducing viable offspring require a high tech level to create so there are far less instances of "festering plagues"; aliens/predators and dinosaurs can sneak into your forts, cities, and even ships and come along for a ride to kill you and your crew and screw up everything; this feature will be disabled in at least one of the official servers to prevent infected plagues of servers which you die in 10 seconds every time since the aliens are everywhere since their bots and AI keep reproducing (evolutionary genetic based algorithm for AI traits)

discoveries and quest accomplishments along with defeating enemies and hitting certain wealth proportion and empire goals earn you XP which levels you up, building will increase your construction level for example, with no cap on available levels

extensive server administration interface with "resource injection" commands and "bot spawning" commands

dynamically changing environment with real erosion from water flows and seasons and weather and daytime nighttime, and procedurally generated fauna which are harvestable and actually follow population mechanics and statistics; it is possible to hunt animals down to extinction but unless every part of the animal is used, DNA can be extracted and it can be made again in a lab with high enough tech skill even viable to reproduce in the wild

splice dna from different fauna to create new creatures; custom create dna from scratch to make newer creatures with the creature designer

tame creatures to work for you and even ride them; use creatures to form a caravan and carry your stuff; creatures will stay loyal to you as long as you do not hit them much and cause damage, otherwise they will flee (some will immediately fight back based off of intrinsic aggression and predatory traits); imprint on creatures created in the lab often like the alien to make them your loyal children and unleash hell upon your enemies

your camouflage pattern will hide you when you are in a suit. change camo on the suit in the menu like in metal gear solid 3: snake eater; you will have an alertness indicator on your HUD that shows whether or not you have been seen and from who and what angle; become a master of sneak and sabotage, use your skills to rob installations and build up your stock (no penalty for selling stolen items as long as it is not sold to a narc or undercover who is aware of the theft)

there is an ingame internet based on TOR that a user can accumulate through raiding military journals to learn how to build a computer and a mesh-networking router (gigahertz {land/craft} @ 10GB/s & tertrahertz {space} @ 3.333333333333TB/s limited speeds) with b.a.t.m.a.n, which actually runs a simulation of this network protocol and realistic packet failure over wireless networking based on distance and obstruction type

drive a plethora of craft and design your own with either blueprints or from scratch, with every level of detail available (complete mechanical diagrams are modifiable and entirely custom designs can be implemented)

neural design in AI to solve complex puzzles by trial and error and probability based shortcuts to learn new foes and environments quickly as real life does; use of OpenAI (an e_musk/tesla company)

the ship can be set to autopilot either on a set route and defend itself and try to refuel and repair at a nearby station if available (costs items placed in the auto-barter section)

dynamic economy simulation and insights once you attain a high enough bartering skill, when greenway is up and running, a metatrader (software) like interface of available tradeable resources and their relative values tied to the closest thing to a credit in the game, a unitoshi which is the base numeric value of all items traded in game and used to compare item's values to one another by the in game engine

there is a low light amplifier (like in avp2 video game), and vision modes (like in avp2) along with cyborg enhancements such as a telescoping eye with rangefinder and "FLIRed" (technology name for forward looking infrared) binoculars for the poor men who need to stash their tech

dying does not affect your levels and knowledge, because you are re-created as a clone at a cost, including debts where people will come after you after a long enough time has gone by from your last clone, this is from altered carbon (show on netflix), where your new clone body is called a sleeve, and your consciousness is uploaded via satellite and other wireless transmitters to the clone corporation which is always anarcho-capitalist and always has more power than the government because it owns all the "reboots"; rebooting into a sleeve is a phrase in the game; this is equivalent to respawning, but it incurs debt for the bounty to recover your disk. there is always rolling charge to upload your consciousness which is rolling autosaving but on average through an insurance algorithm your rolling update will pay off more than the bounty to recover your disk each time you die, and the charges are lower the less often you die vs the bounty on your disk which only rises each time you die till it is maxed out at like 100,000,000 credits which you have to get by bartering or working for the company collecting disks for bounty; the disk is dropped in a nearby system and you have to go and pick it up for a pittance, or with a high enough tech level and enough contract experience, you can go on deep space missions and travel to distant star systems to collect as many disks as will fit in your cargo bay; disks are a genetically engineered biological computer that stores information quantumly through nanocellulose and diamene coating to make nanotubes that are indestructible and can operate in the tetrahertz microwave range, they are also bioluminescent and ink photovoltaic based, capturing their data through a biological optic cavity system near the pineal gland. they must be inserted as a clone is growing and the pineal gland must have this disk copied into the new biologically formed disk through transcranial magnetic stimulation

plenty of maze like portions of procedurally generated dungeon like caverns and interiors of buildings with no labels inside vast underground cities; plenty of dungeon crawling style excitement; use portals like in portal (video game) to cross into difficult areas secured within the black mesa compound

puzzle solving will also be an important step in fixing things that you do not have a blueprint for

join and exit formations at your leisure and command armies from near and afar

form a strategy and create a work team to build your forts and cities

global map overview like defcon (video game) has the ability to strategically place your formations around a planet, and a 3d outer space voxel based layout grid allows you to command in space and the air, with the grid center projected from the center of the galaxy

build and battle mech suits like the alice combat system (avp2 video game) and iron man (comic book) or animatrix (movie) suits

---

game features:

-

in game DTV broadcast systems project national games and tournaments when they come online in the official servers, and can be hacked to display avi, mkv, and mp4 files of the users desire; smart tv systems that can recognize spoken words from the user mic and follow commands

computers in game have access in an in game internet with websites createable by the user and virtual camera phone/tricorder devices that can capture pictures, audio from the mic, and record video; use webcams to create a security surveillance grid (uses ispyconnect and/or ZoneMinder and virtual camera/s in the game); use a laptop in the field to pilot a drone or an army of drones from your cluster computer in your tribe's fort; there is an in game instance of openStack running enabling limited cloud computing for the DNA sequence calculations; create a real life cloud service computer system or order one to gain computing power in the game (can be a profit point for the team to maintain the dedicated server); multiple cameras available to access reminds me of red faction (video game) or even duke nukem 3d (video game); get military security with encrypted computers running veracrypt, prevents computers from being nearly as hackable; KeePass software protects the computer from easy break ins and bruteforcing is required from another computer; each computer running needs a small amount of system resources and there is cluster computing under openstack (software project) within the game as well as cloud servers hosting the game to bruteforce 8-char max passwords; computers store data on cloud servers hosted by "GreenSoft" alongside the dedicated servers and outproxy nodes for "bridging" into the I2P network; experiment in distributed computing to enable network accelerated VMs though virtualbox tweaks and re-writes

in game internet is wifi mesh networking over b.a.t.m.a.n with (sharded?) tahoe-lafs storage for each user account on each dedicated server cluster

learn to hack in the game using legitimate hacker tools like the kali linux (distro) collection where you collect programs you find in military bases and on holodisks scattered throughout the game

the storage of user datas is distributed throughout the network via multiple redundant shards or shard seeders. the network automatically balances the shards based on checksums of data stored locally on their machine within a veracrypt container that only the zero-trust distributed system knows the master key to (the ceremony is a distributed trust system where all peers generate a portion of a master key, the more people contribute the better, this is part of the initialization time for the game and all servers for through a ceremony

there is an ingame spoof of cryptocurrency where fake FLOPS are taken from machines you build or find/steal/hack and a monero style cryptocurrency using moneta verde mining schema, you have to collect this greencash source code from the state bank ruins in New Atlantia

interstellar mesh networking using lasers as optical network inside the jumpgates which connect to a wormhole device that pipes the signal as UV lasers

smartphones in the game are achieved via QEMU in VM running a legitimate version of replicant that can run apps off of the internal flash or holodisk memory

make microchips in a lab that the gnu octave engine will simulate outputs for and translate to useable elements in game like outputs in a serial console on an atmega (microchip brand name); specifically the microchips will be simulated down to the assembler level and FPGA language (Verilog) will be used to code the logic circuits

audio and video streaming provided via tox and all streams are password protectable

the programming studio built into the game computers debian linux mint is eclipse studio (software) for all programming languages comes with compilers for all major human programming languages, enabling people to create homebrew ingame; includes godot, blender, and mod.io api. capable of compiling FPGA Verilog and running an instance of QEMU and virtualbox within itself;

antimalware engine in game computer is based on real antivirus definitions for linux (clamav, Chkrootkit, xxx)

in game linux has clone mirrors to real versions of the software available to people, with the server administrators manually enabling or disabling separate packages to make available to their users (uses more disk space the more packages are available; repositories point towards the dedicated server and fetch through regular I2P; dedicated server serves as a whitelister and access restriction program that only allows connections to eepsites created using the same server token, effectively creating a sub-darknet because outside access is restricted by token signed in conjunction with the user account public key for that server instance

---

program features:

-

updates implemented through torrents and auto-update scripts and automatic md5 hash checking for integrity with fetch from main server; source code borrowed from qBittorrent; xxx

game available over torrent as alternative to synaptic package manager or download from the ftp/http web server (resume supported from server)

game music is streamed via TOX to all connected clients via the dedicated servers song tracklist; mp3, oog, and wav are all supported (along with experimental midi + instruments over network); single player server runs an instance of tox signed in as the music stream ande you can select the songs like the server admin

sleek interface integrates dedicated server to gameplay and you can play as the mod and spawn items while controlling your server from the same in game UI

possible to run in a VM with guest extensions for 3d rendering installed (makes compatibility for other hardware and distributions "complete")

can order DVD from "greensoft" that means paying postage and cost of the DVD (lightscribed), that is a live CD (debian linux mint) that has the game installed to run with all necessary dependencies and install distro to disk (for the drafts of the greenux OS); .iso is available for download from "greensoft" website

extensive use of procedural generation for textures, landscapes, fauna, in game buildings and crafts, internal mazes, etc...

built in chatbots with bot characters are marked up in AIML and become unique based on independent interactions you have with them

built in spellcheck! and markup check! (borrowed spellchecking from chromnium)

in game console with accessible scripting engine in GDScript (Godot native scripting engine) help includes "cheats" which includes how to enable cheats and each individual cheat with its parameters explained

extended options with expert mode including expanded server operator options

nginx server running to host friendica page for game social media functions, routes over I2P; web server administration like webmin and ispconfig; web site generator WYSIWYG editor for making a frontpage and complete website in game;

in game computers use virtualbox to make a debian linux mint instance run within the game on the player's screen

"anon grade" secured against data leaks and tracking, being the first video game known to be used exclusively on the darknet (outproxy nodes are run by the official servers that are made available as "bridges" into the network); defuse passgen code used to generate hexadecimal keys and also used for cryptography in game

dedicated physics simulation with GNU Octave code and interpreter for events like craft maneuvering and weapons collisions, is used for the waveform in audio playback and for compiling screens on electronics in game (live textures);

an instance of hashcat is included within the game VM to literally bruteforce codes in the game

aircrack-ng is included as an instance to run on your in game computer to crack into neighboring networks including ancient military service lines which go into every sector of the known universe

extensive support for trainers and "auto-minedefender" bots/scripts which are allowed in the official servers

compatible with VR (opens two renders from different vertical positions)

video monitor selection in game and 4k support, triple monitor support

gnu octave used to simulate circuits for design for your electronics
see an electronic simulation software package for GNU octave @ https://github.com/jlmayfield/quantumCircuitSandbox

decentralized login server for cross platform gamers using blockchain technology, auto syncronize with gamer profile in the game; credentials stored with KeePass (software) to protect from hackers

in game chat using tox has nicks for all server players and also there is a global server chat. experiment with chat rooms including audio and video in tox. chat supports announcements that can be recurring or once with scheduling; hexchat (software) repurposed with TOX for the protocol; password locked chats and openPGP interior text encryption support; alternative to tox.io is the eepsite that the integrated browser seamlessly navigates to and enables you to search for friends ingame online

game will run in windows under Cygwin, and all released files are compiled for cygwin

cheats in console require server cooperation or they won't enable; private servers can disable individual commands from running or keep their values within ranges

hard imbed in the source code of each release the most current draft constitution of greenway and when greenway is finally established, hard code in the constitution into the source code (use commenting on the whole thing, put at very bottom of source code, make non-essential to run game {can be stripped out by compilers on demand})

console versions (xbox one and playstation 4) will run an instance of debian linux mint with no xwindows just the game screen, but it should be hackable re-initialize the desktop of lxde which is available through command switch when you execute the game binary (hold down "control" key combination on controller to enable pre-initialization console and use the console screen of your keyboard to type in the command which is available from the greensoft website), and adds wireless keyboard and mouse support for usb devices, allows people to softmod their system using the game as a side loader instead of the system default dashboard

complete forking guide and detailed documentation for all aspects of the game and included programs including the console and a detailed section on "cheats" like god mode and noclip; all lines in source code are commented in a clear and concise fashion that is machine readable

---

message to developers:

-

are you interested in working for this project but not sure if you are up to joining? talk to ghost liberty in operation greenway chat @ https://discord.gg/9RtrTZh or email them at [[email protected]](mailto:[email protected]). make sure to make your subject about "new atlantia game" and we will get back to you about opportunities to join and help foster our project. this game is a much smaller part of a much bigger project to create a new nation for citizens of the world. please understand that you may be paid little to nothing if you work on this game but your name will be legendary for all time amoung the opensource community

---

xxx

submitted by ghost_liberty to u/ghost_liberty [link] [comments]

Binary Options in the U.S in 2020! - YouTube iQBot - binary option robot - YouTube BinaryOptionRobot.com Review - 100% Automated Trading ... Binary Options Robot - Automated Binary Options Trading ... BinaryOptionRobot.com  Binary Auto Trading Guide - YouTube What are Binary Options Robots, and is it a Scam? - YouTube Binary Options Strategy 2020  100% WIN GUARANTEED ... FREE BOT binary options robot 2020 - YouTube

Login to your OptionRobot.com account. Put option is a trading binary options decision, which traders make under an educated guess that the asset price will fall below the strike price in the predetermined period of time. One of the biggest advantages that binary options owe their global popularity to, is the ability for traders to join and start trading, regardless of the level of their trading knowledge. Monday, 19 February 2018. Binary options robot logins Binary Options carry a high level of risk to your capital due to the volatility in the underlying market. These products may not be suitable for all investors. Therefore, you should ensure that you understand the risks and seek advice from an independent and suitably licensed financial advisor. Information on iBinaryOptionrobot.com should not be seen as a recommendation to trade binary options ... The broker probably wants to share direct information regarding the accounts which is available only after a trader logins to your trading account. OptionBit review has found this broker doesn’t provide demo account which can be considered as negative. Demo accounts are usually accepted tools among most brokers because it provides them the opportunity to train and get familiar with available ... When trader logins on the Bloombex page, he will be able to make his first deposit, by clicking on “Deposit” button. Payment Methods Bloombex Options is one of the brokers who offers more than seven payment options, so traders can deposit with many types of credit and debit cards, Wire transfer, PayPal, Cashu, Skrill… We will explain every payment method, so traders can easily deposit ... This guide will help traders to learn how to login and start trading with Binary Options Robot auto trading software. As you probably already know, Binary Options Robot is free binary auto trading software that provides different trading experience. Robot is free for all traders and it runs from Cloud, so traders don’t need to download it to their device. Binary Option Robot. Free Auto Trading Software. Kostenloses Konto eröffnen. Sie haben bereits ein Konto? Hier einloggen. Es ist einfach! Nur 3 Schritte! 1. Registieren. Dauert nur eine Minute. 2. Einzahlen. Ihre Einzahlung ist sicher und geschützt! 3. Autotraden. 83% durchschnittliche Erfolgsquote! Jetzt registrieren Sie haben bereits ein Konto? Einloggen. Kompatible Broker. Unser Bot ... iqopbot is a fully automated binary option robot specially developed for iq option platform. How Much is Win Rate ? If you use our Secret strategy you get 80% win rate. Other strategies are inbuilt. How Auto Trading Works ? Our Secret strategy is running 24/7 in a Virtual Private Server and when our strategy meet it’s conditions it will send an automatic trading signal to your bot. It will ... Binary Options Robot generates a trading signal immediately as soon as the requirements of the selected trading strategies are executed. As soon as you accept one of the trading signals, trade gets automatically placed on your account with a single click. Mobile Friendly Advanced trading services usually require that you sit in front of your computer and watch multiple screens in order to take ...

[index] [23211] [25580] [22695] [9228] [20677] [10259] [14418] [7070] [19320] [12456]

Binary Options in the U.S in 2020! - YouTube

http://binaryrobotsignup.com Get best signals upon signing up with auto trading solution service. Open free Binary Option Robot account and explore binary op... binary options robot: iQBot installation and login to iqoption robot - Duration: 4 minutes, 31 seconds. 17,599 views; 1 year ago; 9:27. iqoption robot 2019 - Metatrader full configuration ... BinaryOptionRobot.com is a true 100% auto trading robot for binary options. You can choose from over 5 brokers and in fact have 5 brokers connected to your b... DOWNLOAD FREE http://bit.ly/2CSd0C0orCONECT WITH ME TO GET IT https://goo.gl/7tRX2nBINARY BOT FREE DOWNLOADbinary robot downloadbinary robot freebinary robot ... Binary Options Robot - Automated Binary Options Trading Using Binary Option Robot Test Binary Options Robot here - http://track.logic.expert/67b0b668-c6a4-42... The road to success through trading IQ option Best Bot Reviews Iq Option 2020 ,We make videos using this softwhere bot which aims to make it easier for you t... 💰💲FULL BEGINNER? Join My PERSONAL TRAINING!💴💵 BLW Trading Academy: http://www.blwtradingacademy.com/ Live Trading Signals HERE!🔙💲💹Join My ... Binary Robot Scam Exposed. http://www.financial-spread-betting.com/binary-options/binary-bets.html PLEASE LIKE AND SHARE THIS VIDEO SO WE CAN DO MORE! I know... DOWNLOAD FREE robot https://bit.ly/30L6t8h WEBSITE FOR ONLINE TRADE https://bit.ly/3d8kXUK

http://binary-optiontrade.pymiledlavixe.ga